مشتریان گرامی می توانند شکایات و پیشنهادات خود را به دو گونه زیر پیگیری کنند:

ایمیل به آدرس : manager@kalasazeh.ir

و یا به صورت تماس تلفنی با شماره تلفن : ۰۹۳۷۰۱۲۱۲۹۹