لیست قیمت شیرآلات قهرمان

لیست قیمت شیرآلات قهرمان

تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

شیرآلاتشیرآلات قهرمان مدلآبشار ۲شیرآلات قهرمان مدلاسپانیاییشیرآلات قهرمان مدلایتالیاییشیرآلات قهرمان مدلآلمانیشیرآلات قهرمان مدلآرمال
دوش۲.۶۷۵.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰۳.۲۱۰.۰۰۰۳.۴۰۰.۰۰۰۳.۹۵۵.۰۰۰
آفتابه۲.۲۷۰.۰۰۰۲.۶۲۵.۰۰۰۲.۶۳۵.۰۰۰۲.۷۶۰.۰۰۰۳.۶۳۰.۰۰۰
روشویی۲.۷۶۰.۰۰۰۳.۱۳۵.۰۰۰۳.۲۱۰.۰۰۰۳.۴۸۵.۰۰۰۳.۹۵۵.۰۰۰
ظرفشویی۳.۱۶۰.۰۰۰۳.۶۰۰.۰۰۰۳.۶۱۰.۰۰۰۳.۸۹۰.۰۰۰۴.۲۰۵.۰۰۰
ظرفشویی علم کوتاه۲.۹۱۵.۰۰۰۳.۴۱۰.۰۰۰۳.۴۱۰.۰۰۰ ۵.۷۳۵.۰۰۰ (شاوری)
جمع ۴ تکه۱۱.۸۶۵.۰۰۰۱۲.۵۶۰.۰۰۰۱۲.۶۶۵.۰۰۰۱۳.۵۳۵.۰۰۰۱۵.۷۴۵.۰۰۰
شیرآلاتشیرآلات قهرمان مدلآبشارشیرآلات قهرمان مدلالبرزشیرآلات قهرمان مدلارکیدهشیرآلات قهرمان مدلیاقوتشیرآلات قهرمان مدلمروارید
دوش۳.۴۰۰.۰۰۴.۶۱۰.۰۰۰۴.۸۴۰.۰۰۰۳.۸۶۰.۰۰۰۴.۸۸۵.۰۰۰
افتابه۳.۱۶۰.۰۰۰۴.۰۹۵.۰۰۰۴.۴۵۵.۰۰۰۴.۶۵۰.۰۰۰۴.۳۴۰.۰۰۰
روشویی۳.۵۶۰.۰۰۰۴.۷۷۰.۰۰۰۴.۹۹۰.۰۰۰۳.۶۵۰.۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰
ظرفشویی۳.۶۳۰.۰۰۰.۳.۸۹۰.۰۰۰۲.۵۳۰.۰۰۰۲.۵۳۰.۰۰۰۴.۲۳۰.۰۰۰
ظرفشویی علم کوتاه۳.۴۵۰.۰۰۰    
جمع ۴ تکه۱۳.۷۵۰.۰۰۰۱۷.۳۶۵.۰۰۰۱۶.۸۱۵.۰۰۰۱۳.۶۹۰.۰۰۰۱۸.۴۰۵.۰۰۰
شیرآلاتشیرآلات قهرمان مدلفلتشیرآلات قهرمان مدلفلت رویالشیرآلات قهرمان مدلفلت صدفشیرآلات قهرمان مدلتنسوشیرآلات قهرمان مدلسوییسی
دوش۴.۲۰۵.۰۰۰۴.۳۶۰.۰۰۰۶.۵۹۰.۰۰۰۲.۹۱۵.۰۰۰۴.۴۲۰.۰۰۰
افتابه۳.۸۲۵.۰۰۰۴.۱۶۵.۰۰۰۵.۱۳۰.۰۰۰۲.۵۱۰.۰۰۰۳.۲۶۰.۰۰۰
روشویی۴.۵۵۰.۰۰۰۴.۵۵۰.۰۰۰۳.۶۷۰.۰۰۰۳.۰۲۵.۰۰۰۳.۹۲۵.۰۰۰
ظرفشویی۴.۵۵۰.۰۰۰۴.۵۵۰.۰۰۰۴.۳۳۰.۰۰۰۲.۶۶۰.۰۰۰۴.۱۰۰.۰۰۰
ظرفشویی علم کوتاه۳.۸۹۵.۰۰۰    
ظرفشویی شاوری ۸.۳۶۰.۰۰۰   
روشویی پایه بلند۵.۷۵۰.۰۰۰    
جمع ۴ تکه۱۷.۱۳۰.۰۰۰۱۷.۶۲۵.۰۰۰۱۹.۷۲۰.۰۰۰۱۱.۱۱۰.۰۰۰۱۵.۷۰۵.۰۰۰
شیرآلاتشیرآلات قهرمان مدل سهندشیرآلات قهرمان مدل بهادرشیرآلات قهرمان مدلارسشیرآلات قهرمان مدل ارس طلاییشیرآلات قهرمان مدل ارس طلایی خشدار
دوش۲.۶۷۵.۰۰۰۲.۴۸۵.۰۰۰۷.۷۷۵.۰۰۰۸.۲۱۵.۰۰۰۹.۸۸۵.۰۰۰
آفتابه۲.۲۷۰.۰۰۰۳.۰۲۵.۰۰۰۷.۲۲۵.۰۰۰۷.۷۴۵.۰۰۰۹.۱۸۰.۰۰۰
روشویی۲.۷۶۰.۰۰۰۳.۰۲۵.۰۰۰۸.۵۶۵.۰۰۰۹.۰۵۵.۰۰۰۱۰.۶۳۰.۰۰۰
ظرفشویی۳.۱۶۰.۰۰۰۲.۶۹۰.۰۰۰۹.۲۳۰.۰۰۰۹.۷۴۵.۰۰۰۱۱.۲۵۰.۰۰۰
ظرفشویی علم کوتاه۲.۹۱۵.۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰   
روشویی پایه بلند  ۸.۷۱۵.۰۰۰۹.۴۱۵.۰۰۰۹.۸۸۰.۰۰۰
جمع ۴ تکه۱۰.۸۶۵.۰۰۰۱۱.۲۲۵.۰۰۰۳۲.۷۹۵.۰۰۰۳۳.۷۶۰.۰۰۰۴۰.۹۴۵.۰۰۰

ارسال دیدگاه

پیگیری سفارش
لیست مقایسه