هفت تفاوت افراد پولدار و فقیر

هفت تفاوت افراد پولدار و فقیر

بسیاری از عادتهای معمولی ما، باعث شکل گیری نوع و جهت زندگی ما میشه.

عاداتی مااند کتاب خوندن یا تلویزیون دیدن

خانه خریدن یا سرمایه گذاری کردن

فیلم کوتاه زیر بسیار آموزنده و جالب است. و نشان می دهد که با کمی تغییر می توان ، زندگی خود را به شکل دیگری ، رقم بزنیم.

ارسال دیدگاه

پیگیری سفارش
لیست مقایسه