تهران، یافت آباد، بلوار الغدیر، خیابان منجیل، مجتمع تجاری رضا، شماره ۱۶۰

فروش بصورت حضوری مقدور نمی باشد.