گاز صفحه ای اخوان مدل Gi 97

گاز صفحه ای اخوان Gi 97